Lebadang in his studio
Lebadang dans son atelier
Lê Bá Ðảng trong xưởng vẽ
 © Copyright Lebadang